"حدیث حقیقت"
یکشنبه 26 شهریور 1396 ساعت 17:54 | نوشته ‌شده به دست محمد رضا امیریان | ( نظرات )

مولا علی(ع) می فرمایند:

اندکی از حقیقت، نابود کننده بسیاری از باطل ها است، به عبارتی اگر ذره ای از نور حقیقت به قلب انسانی بتابد، شیوه زندگی او را به کلی تغییرداده و نجات بخش می شود .

استاد دکتر غلامحسین دینانی می فرمایند: انسان چون بی نهایت رامی فهمد، پس خودش بی نهایت است. انسان همیشه ناتمام است چون همیشه خواستن دارد. خواستن درانسان غیرمتناهی است و امید به کشف حقیقت وامید به وصال، اورا زنده نگه می دارد.

جناب کمیل که یکی از یاران حکمی وعرفانی حضرت مولا علی(ع) بود، ازآن حضرت سئوال می کنند، حقیقت چیست؟ حضرت تعریفی ازحقیقت می فرمایند، کمیل می گوید روشن تر بفرمائید، حضرت مجدد تعریفی دیگرمی فرمایند، که این سئوال وجواب چند بار تکرار می شود ...

اکنون چکیده ای ازفرمایشات حضرت مولا رادرحد بضاعت به عرض می رساند .

حضرت می فرمایند :

حقیقت نوری است که ازصبح ازل شروع به درخشیدن می کند .

ازل، زمان بی زمانی است یعنی فوق زمان است  که قبلی ندارد یعنی آغاز همه آغازهاست .

از این نقطه نوری درخشیدن می گیرد که  این نور، نور شمع یا نورچراغ و یا نورخورشید و به عبارت کلی، نورحسی نیست بلکه این نور، نورهستی و نور حقیقت است که نیستی را به هستی و پنهان را به پیدا، تبدیل می کند .

کسی که از نسبت میان حدوث و ازلیت آگاه باشد، بخوبی می داند که او نمی تواند مالک حقیقت باشد که امری است نامعقول ولی انسان آگاه می داند که میتواند روز به روز به حقیقت نزدیک و نزدیکتر شود .

نزدیک شدن به حقیقت، یک اصل انکار ناپذیر به شمار می آید که موجب نشاط درون می شود واو را از درون آزاد می کند .

واژه حقیقت، ازحق می آید، حق اشاره به راستی ودرستی وصحت وصدق دارد که ضد باطل است .

اگرنوربرچیزی نتابد، آن نور، دیده نمی شود بلکه نور در منور یعنی در یک شکل و قالب حقیقی ظاهر و دیده می شود.

قالب یاهیکل را به چیزی می گویند که یک شکل و یا یک جسمیتی دارد، مانند انسان، حیوان، گیاه، خاک، میز، صندلی، و یا هر چیز دیگر .

حقیقت در قالبی ظهورمی کند که آن قالب،.حقیقی و توحیدی باشد، قالب باطل، حقیقت را نشان نمی دهد.

حقیقت هرکجا بیاید، قالب خود را هم حقیقی و زیبا می کند چون حقیقت خود زیبا است مگر برای بینایان نابینا که حقیقت تلخ ونازیبا است.

واژه حقیقی به چیزی گفته می شود که حقیقت دارد و قابل دیدن و فهمیدن در یک شکل و یا قالب است که درآن شکل و یا قالب،  ظهور می کند.

اگر شکل و یا قالبی نباشد، آثار حقیقت هم دیده نمی شود.

 قالب حقیقی، بخشی از حقیقت است نه تمام حقیقت .

آثار حقیقت، درقالب ها قابل دیدن وفهمیدن است ولی حقیقت مطلق وعریان، قابل دیدن و فهمیدن نمی باشد بلکه حقیقت دریک امر حقیقی دیده می شود، که بخشی ازحقیقت است.

به همین ترتیب واقعیت مطلق وعریان، دیده و فهمیده نمی شود بلکه آثار واقعیت در یک امر و قالب واقعی، دیده و فهمیده می شود .

ما هرآنچه را که می بینیم وبا آن روبرو می شویم، واقعی است و هرچیزی که واقعی باشد، واقعیت هم دارد . مانند انسان، حیوان، گیاه، میز، صندلی، زمین، آسمان و... که واقعی بوده و بخشی از واقعیت است .

اگر یک امر واقعی، با ضدارزشی همراه باشد، آن واقعی مبدل به غیرواقعی می شود چون واقعیت نمی تواند دروغین باشد .

وهمچنین زیبائی مطلق، همیشه زیبا است ولی دیده نمی شود بلکه آثار زیبائی در یک امر و قالب زیبا قابل دیدن است، دریک هیکل و لباس زیبا، دریک چهره وصورت زیبا، در یک گل زیبا و یا هر چیز زیبای دیگر، به عبارتی زیبائی درهرشکل ویا قالبی که ظهور کند، آن شکل یا قالب، زیبا می شود، درصورتی که چشم زیبابین، زیباشناس و توحیدی  باشد نه اینکه بینای نابینا، که دراینصورت زیبائی، دیده نمی شود.

مفاهیم حقیقت مطلق، واقعیت مطلق، زیبائی مطلق، انسانیت مطلق و... خلاصه و محدود نمی شوند، ازلی هستند، ثابت اند و هیچ وقت از بین نمی روند، همه جا هستند ولی هیچوقت قابل دیدن و فهمیدن نمی باشند اما آثار آنان، دراشکال و یا در قالب ها به صور حقیقی یا واقعی ظاهر می شود که قابل دیدن وفهمیدن است ولی ثابت نبوده وتغییر پذیرند .

بطور خلاصه:

 -- آثار حقیقت، در یک امر و قالب حقیقی شکل می گیرد مانند هر گونه گفتار، رفتار، اعمال و صفات نیکو که درقالب حقیقی انسان ظاهر می شود.

حقیقی، بخشی ازحقیقت است .

 حقیقت مطلق و عریان، ازلی، ثابت وغیر قابل تغییر است که همه جا هست ولی قابل دیدن و فهمیدن، نمی باشد.

-- آثارواقعیت، دریک امروقالب واقعی، شکل می گیرد، مانند هر حرکتی، اتفاقی و یاهرعملی که واقع شده و واقعی می شود.

 واقعی، بخشی از واقعیت است .

واقعیت مطلق وعریان، ازلی، ثابت وغیر قابل تغییر است که همه جا هست ولی قابل دیدن و فهمیدن، نمی باشد .

-- آثار زیبائی مطلق، در یک امر و قالب زیبا شکل می گیرد مانند یک هیکل و چهره زیبا یا یک گل زیبا و یا هر چیز زیبای دیگر که آن قالب زیبا، بخشی اززیبائی است.

زیبائی مطلق وعریان، ازلی، ثابت وغیر قابل تغییر است که همه جا هست، ولی قابل دیدن وفهمیدن نمی باشد .

-- آثارانسانیت، درقالب فرد فرد انسان ها شکل می گیرد، یک انسان سالم، بخشی ازانسانیت است.

 انسانیت مطلق، ازلی، ثابت و غیر قابل تغییر است که همه جا هست، ولی قابل دیدن و فهمیدن نمی باشد .

حقیقت، واقعیت، انسانیت، زیبائی و... هر یک، کل هستند که قابل خلاصه و محدود شدن نیستند ولی حقیقی، واقعی، انسان سالم و زیباها که هریک جزئی هستند، بخشی ازآن کل می باشند .

حقیقت مفهومی بسیار گسترده و فراگیر دارد که در چهارچوب تجربه و محسوسات، خلاصه و محدود نمی شود بلکه با عقل باید آن را بررسی و جستجو کرد .

انسان کامل که دارای عقل کل است، کل حقیقت را هم می داند .

انسان اگردرچهارچوب تجربه و محسوسات که شامل "حس، خیال، وهم" است وهرکدام ادراک جزئی دارند، خود را خلاصه و محدود کند و فراتر نرود، نمی تواند به عقل که ادراک کلی دارد و همچنین به عشق وحقیقت دست یابد، به عبارتی اگر کسی در جزئیات بماند و به کلیات فرا نرود و همچنین درکلیات بماند و به جزئیات فرود نیاید، به حقیقت معرفت نمی رسد، یعنی نمی تواند شناختی از حقیقت داشته باشد.

از سوی دیگر، ازلیت یعنی بقا، ثبات و پایداری .

 حال اگرکسی فهم ازلیت یعنی، فهم بقا، فهم ثبات و فهم پایداری را نداند و ازلیت را نفهمد و یا به عبارتی واژه های حقیقت، واقعیت، انسانیت و زیبائی و... را که ازلی، ثابت وغیر قابل تغییرند رانفهمد و آنان را گذرا وقابل تغییر، بداند، باز هم نمی تواند شناختی ازحقیقت، داشته باشد ولی اگراین واژه ها را به درستی بفهمد و آنان را ازلی وثابت دانسته و گذرا نداند، می تواند مفهوم حقیقت را هم، بشناسد .

دراینجا لازم است مفاهیم حقیقت و واقعیت را کمی بیشتربشناسیم .

اگر در ریشهٔ واژگان حقیقت و واقعیت دقیق شویم، تفاوت‌ هایی را بین آنان، مشاهده خواهیم کرد که در ذیل به آن اشاره می شود.

 ریشهٔ کلمهٔ حقیقت، "حق" به معنای راستی و درستی است که ضد باطل است و اشاره به ماهیت راست و درست و صحت و صدق، دارد .

همچنین ریشهٔ کلمهٔ واقعیت، "وقع" به معنای رویدادن و یا اتفاق افتادن است که اشاره به امور عینی وامور اتفاقی دارد .

حقیقت، ذات و ماهیت هرچیزی راتشکیل می دهد که ریشه الهی دارد و ممکن است با برهان های علمی قابل اثبات نباشد ولی واقعیت مفهومی آشکار دارد .

حقیقت به دو دسته کلی تقسیم می شود، شامل حقیقت معنوی و حقیقت اجتماعی .

حقیقت معنوی به این معنا است که نظام آفرینش بر پایه توحید و عدالت آفریده شده که خالق این نظام، خداونداست پس نتیجه می شود که خداوند خود یک حقیقت است و حق هم نامی از نام های خداوند .

حقیقت اجتماعی نیربه این معنا است که حقوق همه افراد بر اساس معیارهای حقیقی عدل و عدالت باشد و حق همه افراد در جامعه رعایت شود که به آن حقوق اجتماعی می گویند .

حقیقت یعنی آن چیزی که درجامعه وجود دارد و ما می توانیم با آن ارتباطی حقیقی برقرار کنیم به نحوی که پیامدهای آن به نفع انسانیت در همگان باشد .

ولی واقعیت به آن چیزی گفته می شود که در جامعه وجود دارد و ما به عینه آن را لمس می کنیم، حال چنانچه این واقعیت در چهار چوب ابعاد انسانی وحقیقی، نباشد وحرکتی سودمند را به نفع جامعه در پی نداشته باشد، یک واقعیت دروغین قلمداد می شود که غیر حقیقی محسوب شده و با حقیقت و به عبارتی با راستی و درستی، انسانیت و رشد و تعالی جامعه منطبق نمی باشد ولی اگر پیامدهای واقعیت، حقیقی باشد یعنی باحقیقت (راستی و درستی) منطبق و در چهار چوب ابعاد انسانی و انسانیت و رشد و تعالی جامعه باشد، آن واقعیت به واقعیتی حقیقی مبدل می شود .

بنابراین هرواقعیت دروغینی که درجامعه وجود دارد، می تواند باحقیقت منطبق نباشد ولی هرحقیقتی با واقعیت راستین، منطبق است .

آنچه که درفوق به آن پرداخته شد، فقط ذره ای بود از حق مطلب  نه بیشتر که کل مطلب اصطلاحآ مثنوی هفتاد من می شود که دربضاعت بنده نمی گنجد .

ازاینکه درمواردی، مطالبی تکرار شده پوزش می طلبم که این تکرار، برای درک وفهم بهتروبیشتر بوده است.

به قلم: مسافر سفر دوم عباس انصاری

Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: دل نوشته مسافران ...،


می توانید دیدگاه خود را بنویسید
مسافر شهاب یکشنبه 26 شهریور 1396 22:38
جناب آقای انصاری از قلم بسیار زیبای شما تشکر می کنم. هوای خواندن فلسفه را با ذکر نام استاد دینانی
و مطلب زیبایتان دوباره در این حقیر زنده فرمودید.
 
درباره ما ...
دریافت نشریات و فایل های صوتی ...
دریافت کتاب «عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر» نویسنده: مهندس حسین دژاكام دانلود نوشتارها و فایلهای صوتی کنگره 60 در قالب فایل Mp3 و PDF
اشعار شاعران کنگره 60
اشعار شاعران کنگره 60
مسافران و همسفران محترم کنگره 60 می توانند اشعار خود را به ایمیل: adezhakam@gmail.com برای آقای امین دژاکام ارسال کنند.
آمار سایت ...
• تعداد مطالب:
• تعداد نویسندگان:
• آخرین بروز رسانی:
• بازدید امروز:
• بازدید دیروز:
• بازدید این ماه:
• بازدید ماه قبل:
• بازدید کل:
• آخرین بازدید:

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic